Ôn Thi GPLX Với 600 Câu Hỏi & Đáp Án Thi Lý Thuyết Lái Xe Ô tô Mới Nhất - Phần 2

Ôn Thi GPLX Với 600 Câu Hỏi & Đáp Án Thi Lý Thuyết Lái Xe Ô tô Mới Nhất - Phần 2

Ôn Thi GPLX Với 600 Câu Hỏi & Đáp Án Thi Lý Thuyết Lái Xe Ô tô Mới Nhất - Phần 2

Cập nhật lúc 06/09/2023 15:36
Hocthilaixe.com đã tổng hợp và giới thiệu cho các bạn Bộ Tài Liệu 600 câu hỏi lý thuyết sát hạch và đáp án ôn thi giấy phép lái xe mới nhất (Phần 2).

  Hocthilaixe.com đã tổng hợp và giới thiệu cho các bạn Bộ Tài Liệu  ôn thi giấy phép lái xe B2 mới nhất (Phần 2).

   

  >>> Để dễ nhớ 600 câu hỏi lý thuyết, chúng tôi xin giới thiệu: 

  ► MẸO học lý thuyết bằng lái xe B2 chính xác 100%

   7 Ứng dụng học lái xe ô tô MỚI NHẤT 2023 trên điện thoại

  ► Phần mềm lý thuyết lái xe B2 MỚI NHẤT

   

  PHẦN 6: Ôn thi giấy phép lái xe với bộ câu hỏi về biển báo đường bộ (Từ 307 đến 487)

   

  307/ Gặp biển nào người lái xe phải nhường cho người đi bộ?

   

  Câu 307 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  308/ Biển nào chỉ đường dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào khi gặp điều này?

   

  Câu 308 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 309/

  Câu 309 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 310/

   

  Câu 310 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

  Câu 311/

  Câu 311 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 312/

  Câu 312 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

  Câu 313/

  Câu 313 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 314/

   

  Câu 315/

   

  Câu 316/

   

   

   

  Câu 317/

  Câu 319 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 318/

  Câu 318 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 319/

  Câu 319 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 320/

  Câu 319 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 321/

  Câu 321 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

   

  Câu 322/

  Câu 322 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

  Câu 323/

  Câu 323 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 324/

  Câu 324 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 325/

  Câu 325 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

   

  Câu 326/

   

  Câu 325 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

  Câu 327/

  Câu 327 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

  Câu 328/

  Câu 328 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

  Câu 329/

  Câu 329 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 330/

  Câu 330 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

  Câu 331/

  Câu 331 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 332/

  Câu 332 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 333/

  Câu 333 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 334/

  Câu 334 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 335/

  Câu 335 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

  Câu 336/

  Câu 336 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 337/

  Câu 337 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 338/

  Câu 338 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 339/

   

  Câu 339 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 340/

  Câu 340 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

  Câu 341/

  Câu 341 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

  Câu 342/

  Câu 342 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 343/

  Câu 343 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 344/

   

  Câu 344 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 345/

   

  Câu 345 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

  Câu 346/

   

  Câu 346 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 347/

  Câu 347 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 348/

  Câu 348 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 349/

  Câu 349 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 350/

  Câu 350 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 351/

  Câu 351 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 352/

  Câu 351 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

  Câu 353/

  Câu 353 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 354/

  Câu 354 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 355/

  Câu 355 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

  Câu 356/

  Câu 356 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 357/

  Câu 357 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 358/

  Câu 358 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 359/

  Câu 359 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 360/

  Câu 360 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 361/

  Câu 360 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 362/

  Câu 362 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 363/

  Câu 363 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 364/

   

  Câu 365 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 365/

   
   

  Câu 366/

  Câu 366 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

  Câu 367/

  Câu 367 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 368/

  Câu 368 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 369/

  Câu 369 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 370/

  Câu 370 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 371/

  Câu 371 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

   

  Câu 372/

  Câu 372 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

  Câu 373/

  Câu 373 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

  Câu 374/

  Câu 374 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 375/

   
   
   
   
   
   
   
   

  Câu 375 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

  Câu 376/

  Câu 376 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

  Câu 377/

  Câu 377 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

   

  Câu 378/

  Câu 378 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

  Câu 379/

  Câu 379 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 380/

  Câu 380 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

  Câu 381/

  Câu 381 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

  Câu 382/

  Câu 382 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

  Câu 383/

  Câu 383 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

  Câu 384/

  Câu 384 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 385/

  Câu 385 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

  Câu 386/

  Câu 386 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

  Câu 387/

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Câu 387 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 388/

  Câu 388 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

  Câu 389/

  Câu 389 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 390/

  Câu 390 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 391/

  Câu 391 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 392/

  Câu 392 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

  Câu 393/

  Câu 393 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 394/

  Câu 394 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 395/

  Câu 395 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 396/

  Câu 396 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 397/

  Câu 397 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 398/

   

  Câu 398 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 399/

  Câu 399 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 400/

  Câu 400 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 401/

  Câu 401 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

  Câu 402/

  Câu 402 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 403/

  Câu 403 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 404/

  Câu 404 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 405/

  Câu 405 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

  Câu 406/

  Câu 406 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 407/

  Câu 407 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 408/

  Câu 408 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 409/

  Câu 409 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 410/

  Câu 410 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 412/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 413/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 414/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 415/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 416/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 417/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

  Câu 418/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 419/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 420/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

  Câu 421/

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 422/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 423/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 424/

   

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 425/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 426/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 427/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 428/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 429/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 430/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 431/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 432/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 433/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 434/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 435/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 436/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 437/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 438/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 439/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 440/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 441/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 442/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 443/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 444/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 445/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 446/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 447/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 448/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 449/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 450/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 451/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 452/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 453/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 454/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 455/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

  Câu 456/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 457/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 458/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 459/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 460/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 461/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 462/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 463/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 464/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 465/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 466/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 467/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 468/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 469/

  Câu 401 - Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  Câu 470/

   Bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe

   

  >>> Bạn có thể xem lại PHẦN 1 600 câu hỏi & đáp án lý thuyết lái xe ô tô 2023 NGAY TẠI ĐÂY

   

  Hy vọng qua bộ 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe B2 mà Hocthilaixe.com chia sẻ ở trên các bạn sẽ không còn lo lắng khi thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô nữa.

  Đăng ký Tư Vấn Online Miễn Phí

  Nhập họ và tên
  Nhập khoá học muốn học
  Nhập địa chỉ
  Nhập số điện thoại
  Hướng dẫn tải phần mềm ôn tập lý thuyết và mô phỏng 120 câu hỏi THGT trên điện thoại và máy tính đơn giản, dễ dàng tại nhà

  Hướng dẫn tải phần mềm ôn tập lý thuyết và mô phỏng 120 câu hỏi THGT trên điện thoại và máy tính đơn giản, dễ dàng tại nhà

  Thu, 14/09/2023 - lượt xem: 366
  Phần mềm ôn tập lý thuyết và mô phỏng lái xe trên điện thoại và máy tính giúp học viên tiết kiệm thời gian và dễ dàng ôn tập ở nhà và bất cứ mọi nơi mà không cần phải đem theo đề cương ôn tập hay tới địa điểm học.
  Các Loại Chi Phí Thi Bằng Lái Xe A2 Bao Nhiêu?

  Các Loại Chi Phí Thi Bằng Lái Xe A2 Bao Nhiêu?

  Wed, 13/09/2023 - lượt xem: 727
  Giá thi bằng lái xe hạng A2 hiện nay là bao nhiêu và học khoảng bao lâu? Các trung tâm đào tạo thi bằng lái xe a2 uy tín và chất lượng? Tất cả sẽ được trả lời trong bài viết này!
  Hồ Sơ Đăng Ký Thi Bằng Lái Xe Máy A2 Mới Nhất

  Hồ Sơ Đăng Ký Thi Bằng Lái Xe Máy A2 Mới Nhất

  Wed, 13/09/2023 - lượt xem: 393
  Thi bằng lái xe hạng A2 hiện nay đã toàn diện hơn trước và quy trình thi cũng khá đơn giản. Theo quy định mới nhất, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn toàn diện về thủ tục thi, điều kiện đăng ký thi a2 và cơ hội cấp GPLX mô tô hạng A2.
  Hồ sơ đăng ký thi bằng lái xe máy gồm những gì?

  Hồ sơ đăng ký thi bằng lái xe máy gồm những gì?

  Mon, 18/09/2023 - lượt xem: 342
  Theo quy định của pháp luật Việt Nam, người lái xe phải có GPLX mô tô A1 mới được điều khiển xe mô tô hai bánh tham gia giao thông.
  Quy định tốc độ tối đa của xe máy, ô tô theo quy định mới nhất

  Quy định tốc độ tối đa của xe máy, ô tô theo quy định mới nhất

  Tue, 29/08/2023 - lượt xem: 22362
  Theo thông tư 31/2019/TT-BGTVT, quy định tốc độ tối đa của xe máy, ô tô khi tham gia giao thông đường bộ đã được ban hành sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 15/10 tới đây.
  Tổng hợp những câu hỏi “khó nhai” trong bài thi lý thuyết bằng lái xe ô tô 2023

  Tổng hợp những câu hỏi “khó nhai” trong bài thi lý thuyết bằng lái xe ô tô 2023

  Wed, 06/09/2023 - lượt xem: 7079
  Những câu hỏi khó thi lý thuyết bằng lái ô tô có tỷ lệ trả lời sai cao nhất, đối với những bạn sắp thi sát hạch lái xe bạn cần lưu ý các câu hỏi khó trong bộ 600 câu hỏi học lái xe ô tô.
  [CẬP NHẬT NGAY] Phần mềm thi lý thuyết lái xe hạng B2 mới nhất

  [CẬP NHẬT NGAY] Phần mềm thi lý thuyết lái xe hạng B2 mới nhất

  Wed, 06/09/2023 - lượt xem: 114749
  Cập nhật ngay phần mềm thi lý thuyết lái xe B2 trên máy tính để bàn Desktop (PC) mới nhất được tổng hợp dựa trên các bộ tài liệu của Bộ giao thông vận tải.
  [MỚI] Tổng Cục Đường Bộ ban hành 60 CÂU HỎI ĐIỂM LIỆT thi bằng lái xe ô tô

  [MỚI] Tổng Cục Đường Bộ ban hành 60 CÂU HỎI ĐIỂM LIỆT thi bằng lái xe ô tô

  Wed, 06/09/2023 - lượt xem: 4849
  Tổng cục Đường bộ vừa ban hành 600 câu hỏi bao gồm 60 câu điểm liệt thi bằng lái xe ô tô, tức là chỉ trả lời sai 1 trong 60 câu thì thí sinh đó vẫn bị trượt.
  Ôn Thi GPLX Với 600 Câu Hỏi & Đáp Án Lý Thuyết Lái Xe Ô Tô Mới Nhất - Phần 1

  Ôn Thi GPLX Với 600 Câu Hỏi & Đáp Án Lý Thuyết Lái Xe Ô Tô Mới Nhất - Phần 1

  Tue, 29/08/2023 - lượt xem: 73921
  Chúng tôi đã tổng hợp và giới thiệu cho các bạn Bộ Tài Liệu 600 câu hỏi lý thuyết lái xe ô tô B2 mới nhất. Bộ tài liệu được cập nhật theo tài liệu từ Sở GTVT
  TOP 7 ứng dụng học lý thuyết lái xe TỐT NHẤT trên điện thoại hiện nay

  TOP 7 ứng dụng học lý thuyết lái xe TỐT NHẤT trên điện thoại hiện nay

  Wed, 06/09/2023 - lượt xem: 16867
  Bạn đang tìm kiếm ứng dụng để học ôn thi bằng lái xe nhanh chóng vì sắp tới bạn có kỳ thi sát hạch lái xe ô tô? Vậy nên tải ứng dụng học lái xe ô tô nào học nhanh không tốn nhiều thời gian?

  Bạn cần thêm thông tin?

  GỌI HOTLINE 08.1900.0516

  HocThiLaiXe sẽ tư vấn MIỄN PHÍ cho bạn